button-print-gry20

Rt-ht07手螺纹插入工具

  • 一种独特的手动工具,用于安装或重新紧固盲螺纹镶件。beplay官网世界杯
  • 适合低容量用户和有限空间应用程序。
  • 将设置薄壁和齐平样式。
  • beplay官网世界杯螺纹插入从6-32到3/8-16和M3到M10。

订购下面列出的芯轴和鼻片套件单独出售基本工具出售,没有心轴或鼻架
下载完整的说明

buy-price-btn_sm

rt - ht07 - 002的细节

心轴和鼻架套件

零件号 线程
大小
描述
rt - ht - 0632 k 6-32 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 0832 k 8-32 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 1024 k 10 - 24 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 1032 k 10-32 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 2520 k 线 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 3118 k 5/16-18 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 3124 k 5/16-24 铆钉螺母芯轴和机头组件
rt - ht - 3716 k 3/8-16 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M03K M3 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M04K M4 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M05K M5 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M06K M6 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M08K M8 铆钉螺母芯轴和机头组件
RT-HT-M10K M10 铆钉螺母芯轴和机头组件


rt - ht07 - 010的细节

更换芯棒

零件号 线程
大小
描述
rt - ht - 0632 m 6-32 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 0832 m 8-32 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 1024 m 10 - 24 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 1032 m 10-32 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 2520 m 线 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 3118 m 5/16-18 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 3124 m 5/16-24 只适用于ht07手动工具的芯轴
rt - ht - 3716 m 3/8-16 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M03M M3 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M04M M4 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M05M M5 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M06M M6 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M08M M8 只适用于ht07手动工具的芯轴
RT-HT-M10M M10 只适用于ht07手动工具的芯轴