button-print-gry20

部分
数量
模型 R.P.M. 设置的包括
使用工具
统一的线程
更换

鼻子组装
公制螺纹
更换

鼻子组装
rt - 911 - 632 911 - 632 2200年 6-32 rtp - na - 0632 RTP-NA-M3
rt - 911 - 832 911 - 832 2200年 8-32 rtp - na - 0832 RTP-NA-M4
rt - 912 - 1032 - 24 912-1032-24 1,100 10-32 & 10 - 24 rtp - na - 1032 - 24 RTP-NA-M5
rt - 912 - 2520 - 28 912-2520-28 1,100 线& 1/4-28 rtp - na - 2520 - 28 RTP-NA-M6
rt - 913 - 3118 - 24 913-3118-24 400 5/16-18 & 5/16-24 rtp - na - 3118 - 24 RTP-NA-M8
rt - 913 - 3716 - 24 913-3716-24 400 3/8-16 & 3/8-24 rtp - na - 3716 - 24 RTP-NA-M10

点击零件编号进行定价或购买

专为薄壁和平螺纹插入beplay官网世界杯
6-32到3/8-16和M3到M10。
detail_900-series-right-angle

更换芯棒

零件号 大小
rtp - m - 0632 - 1.5 6-32 x 1.5”
rtp - m - 0832 - 1.5 8-32 x 1.5”
rtp - m - 1024 - 1.75 10 - 24 x 1.75”
rtp - m - 1032 - 1.75 10-32 x 1.75”
rtp - m - 2520 - 1.75 线x 1.75”
rtp - m - 2528 - 1.75 1/4-28 x 1.75”
rtp - m - 3118 - 1.75 5/16-18 x 1.75”
rtp - m - 3124 - 1.75 5/16-24 x 1.75”
rtp - m - 3716 - 2 3/8-16 x 2”
rtp - m - 3724 - 2 3/8-24 x 2”
RTP-M-M03-5-40 M3 -。5 x 40毫米
RTP-M-M04-7-40 M4 -。7 x 40毫米
RTP-M-M05-8-45 M5 -。8 x 45毫米
RTP-M-M06-1-45 m6 - 1.0 x 45毫米
rtp - m - m08 - 1.25 - 45 m8 - 1.25 x 45毫米
rtp - m - m10 - 1.5 - 50 m10 - 1.5 x 50毫米

用于900系列工具的上拉式螺柱鼻组件

统一的螺纹接头组件
螺纹尺寸 零件号
6-32 rtp - na - ps - 0632
8-32 rtp - na - ps - 0832
10 - 24 rtp - na - ps - 1024
10-32 rtp - na - ps - 1032
线 rtp - na - ps - 2520
5/16-18 rtp - na - ps - 3118
3/8-16 rtp - na - ps - 3716
米制螺纹接头组件
螺纹尺寸 零件号
M4 .70 RTP-NA-PS-M4
M5 .80 RTP-NA-PS-M5
m6 - 1.0 RTP-NA-PS-M6
m8 - 1.25 RTP-NA-PS-M8
m10 - 1.5 RTP-NA-PS-M10